2023-09-25 793

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230925更新

[修復]手機版招聘和簡(jiǎn)歷行業(yè)分類(lèi)顯示錯誤
[修復]手機版子賬號登錄后頁(yè)面空白
[修復]微信H5支付頁(yè)面樣式地址錯誤
[修復]后臺流量統計數據不足時(shí)日期顯示錯誤
[修復]手機版觸發(fā)的生成靜態(tài)標題錯誤
[修復]快遞追蹤結果官網(wǎng)鏈接錯誤
[修復]好友詳情模板對職業(yè)判斷錯誤
[修復]引用B站視頻無(wú)法播放
[新增]銀行匯款付款方式

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
api/ajax/express.inc.php
api/pay/alipay/md5/notify.class.php
api/pay/bank/icon.png
api/pay/bank/logo.gif
api/pay/bank/receive.inc.php
api/pay/bank/send.inc.php
api/pay/setting.inc.php
api/pay/weixin/h5api.php
api/pay/weixin/h5pay.php
file/setting/dict_finance_charge.php
file/setting/table.php
include/content.class.php
include/module.func.php
include/upload.class.php
lang/zh-cn/member.inc.php
lang/zh-cn/misc.inc.php
lang/zh-cn/order.inc.php
member/editor/fckeditor/editor/dialog/fck_flash.html
mobile/api/task.php
mobile/app.php
mobile/script/url2video.js
module/destoon/admin/stats.inc.php
module/member/admin/grade.inc.php
module/member/admin/template/charge.tpl.php
module/member/charge.inc.php
module/member/order.inc.php
module/member/trade.inc.php
static/script/url2video.js
template/default/member/charge.htm
template/default/member/friend.htm
template/mobile/member/charge.htm
template/mobile/member/child.htm
template/mobile/member/friend.htm
template/mobile/tag/list-job.htm
template/mobile/tag/list-resume.htm
common.inc.php
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋