2023-07-12 1286

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230712更新

[修復]微信掃碼登錄不能自動(dòng)綁定會(huì )員
[修復]特殊郵件地址無(wú)法通過(guò)驗證
[修復]訂單站內通知缺少變量
[修復]mysqli方式連接數據庫備份文件亂碼
[優(yōu)化]后臺管理角色顯示

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
include/post.func.php
include/sql.func.php
lang/zh-cn/order.inc.php
mobile/api/weixin.php
module/destoon/admin/admin.class.php
module/destoon/admin/database.inc.php
module/destoon/admin/template/main.tpl.php
module/member/admin/index.inc.php
module/member/admin/template/grade.tpl.php
module/member/admin/template/grade_edit.tpl.php
module/member/admin.inc.php
module/member/oauth.inc.php
module/member/order.inc.php
template/default/member/account.htm
common.inc.php
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋