2023-06-15 1101

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230615更新

[修復]商品下單優(yōu)惠券不能選擇
[修復]公司坐標經(jīng)緯度審核后不能正確同步
[修復]信息發(fā)布頁(yè)分類(lèi)屬性距離分類(lèi)過(guò)遠
[修復]手機版編輯器加粗、斜體和下劃線(xiàn)按鈕失效
[修復]部分PHP文件漢字未分離到語(yǔ)言包
[修復]百度推送規則網(wǎng)址未http開(kāi)頭
[修復]后臺會(huì )員資料頁(yè)未顯示自定義字段
[修復]管理商圈修改帖子不能上傳圖片

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
api/weixin/init.inc.php
file/setting/module-1.php
include/fields.func.php
include/global.func.php
include/module.func.php
lang/zh-cn/company.inc.php
lang/zh-cn/extend.inc.php
lang/zh-cn/lang.js
lang/zh-cn/lang.mobile.js
lang/zh-cn/mall.inc.php
lang/zh-cn/member.inc.php
lang/zh-cn/moment.inc.php
lang/zh-cn/order.inc.php
mobile/script/common.js
mobile/script/editor.js
mobile/script/moment.js
mobile/script/space.js
module/article/admin/template/edit.tpl.php
module/brand/admin/template/edit.tpl.php
module/buy/admin/template/edit.tpl.php
module/club/admin/template/edit.tpl.php
module/company/space.inc.php
module/down/admin/template/edit.tpl.php
module/exhibit/admin/template/edit.tpl.php
module/extend/guestbook.inc.php
module/extend/spider.class.php
module/extend/view.inc.php
module/group/admin/template/edit.tpl.php
module/info/admin/template/edit.tpl.php
module/job/admin/template/edit.tpl.php
module/know/admin/template/edit.tpl.php
module/mall/admin/template/edit.tpl.php
module/mall/my.inc.php
module/member/account.inc.php
module/member/admin/group.inc.php
module/member/admin/index.inc.php
module/member/admin/template/group.tpl.php
module/member/admin/template/member_add.tpl.php
module/member/admin/template/member_edit.tpl.php
module/member/admin/template/member_show.tpl.php
module/member/admin/template/setting.tpl.php
module/member/admin/validate.inc.php
module/member/cash.inc.php
module/member/charge.inc.php
module/member/deal.inc.php
module/member/edit.inc.php
module/member/follow.inc.php
module/member/friend.inc.php
module/member/order.inc.php
module/member/trade.inc.php
module/member/validate.inc.php
module/moment/admin/template/edit.tpl.php
module/moment/index.inc.php
module/moment/list.htm.php
module/moment/list.inc.php
module/moment/moment.class.php
module/moment/search.inc.php
module/moment/show.inc.php
module/photo/admin/template/edit.tpl.php
module/quote/admin/template/edit.tpl.php
module/sell/admin/template/edit.tpl.php
module/special/admin/template/edit.tpl.php
module/video/admin/template/edit.tpl.php
static/admin/style.css
static/script/moment.js
static/script/space.js
static/skin/mobile/style.css
template/default/club/list.htm
template/default/club/nofans.htm
template/default/exhibit/search.htm
template/default/extend/comment.htm
template/default/mall/these.name.php
template/default/member/account.htm
template/default/member/avatar.htm
template/default/member/buy.htm
template/default/member/edit.htm
template/default/member/index.htm
template/default/member/my_article.htm
template/default/member/my_brand.htm
template/default/member/my_buy.htm
template/default/member/my_club.htm
template/default/member/my_down.htm
template/default/member/my_exhibit.htm
template/default/member/my_group.htm
template/default/member/my_info.htm
template/default/member/my_job.htm
template/default/member/my_mall.htm
template/default/member/my_moment.htm
template/default/member/my_photo.htm
template/default/member/my_quote.htm
template/default/member/my_resume.htm
template/default/member/my_sell.htm
template/default/member/my_video.htm
template/default/member/validate.htm
template/default/member/widget-header.htm
template/default/moment/index.htm
template/default/moment/list.htm
template/default/moment/search.htm
template/default/moment/show.htm
template/mobile/club/nofans.htm
template/mobile/member/account.htm
template/mobile/member/ask.htm
template/mobile/member/buy.htm
template/mobile/member/deal.htm
template/mobile/member/edit.htm
template/mobile/member/group.htm
template/mobile/member/honor.htm
template/mobile/member/message.htm
template/mobile/member/my_article.htm
template/mobile/member/my_brand.htm
template/mobile/member/my_buy.htm
template/mobile/member/my_club.htm
template/mobile/member/my_club_reply.htm
template/mobile/member/my_down.htm
template/mobile/member/my_exhibit.htm
template/mobile/member/my_group.htm
template/mobile/member/my_info.htm
template/mobile/member/my_job.htm
template/mobile/member/my_know.htm
template/mobile/member/my_know_answer.htm
template/mobile/member/my_mall.htm
template/mobile/member/my_moment.htm
template/mobile/member/my_photo.htm
template/mobile/member/my_quote.htm
template/mobile/member/my_resume.htm
template/mobile/member/my_sell.htm
template/mobile/member/my_video.htm
template/mobile/member/news.htm
template/mobile/member/page.htm
template/mobile/member/stock.htm
template/mobile/member/trade_refund_agree.htm
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋