2023-05-31 923

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230531更新

[修復]后臺商品列表點(diǎn)日期出現SQL錯誤
[修復]公司新聞分享到動(dòng)態(tài)鏈接地址錯誤
[修復]公司坐標經(jīng)緯度不能正確保存
[修復]資訊內容有分表時(shí),公司新聞推送到資訊失敗
[修復]動(dòng)態(tài)話(huà)題討論數不更新
[修復]手機版詳情頁(yè)未加載分類(lèi)屬性
[修復]會(huì )員中心右側動(dòng)態(tài)部分鏈接沒(méi)有新窗口打開(kāi)
[修復]部分會(huì )員商鋪菜單設置無(wú)法保存
[修復]部分新增功能無(wú)法分配給普通管理員
[修復]微信綁定會(huì )員提示函數未定義
[優(yōu)化]積分級別積分范圍展示
[新增]普通管理員可以設置僅列表自己的信息

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

注意:本更新修改了admin.php,如果修改過(guò)此文件名,請重新修改一次

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
api/captcha.php
api/cron/poster.inc.php
api/kf/qq/post.inc.php
api/oauth/moment/post.php
api/weixin/index.php
api/weixin/init.inc.php
api/weixin/push.php
api/weixin/send.php
file/setting/table.php
include/admin.func.php
include/captcha.class.php
include/global.func.php
include/mail.func.php
include/post.func.php
lang/zh-cn/message.inc.php
module/article/admin/index.inc.php
module/article/article.class.php
module/article/show.inc.php
module/brand/admin/index.inc.php
module/brand/brand.class.php
module/brand/show.inc.php
module/buy/admin/index.inc.php
module/buy/buy.class.php
module/buy/show.inc.php
module/club/admin/index.inc.php
module/club/club.class.php
module/club/group.class.php
module/club/join.class.php
module/club/reply.class.php
module/club/show.inc.php
module/company/admin/index.inc.php
module/company/init.inc.php
module/destoon/admin/admin.class.php
module/destoon/admin/admin.inc.php
module/destoon/admin/category.inc.php
module/destoon/admin/check.inc.php
module/destoon/admin/city.inc.php
module/destoon/admin/cron.inc.php
module/destoon/admin/data.inc.php
module/destoon/admin/fields.inc.php
module/destoon/admin/property.inc.php
module/destoon/admin/skin.inc.php
module/destoon/admin/template/admin_right.tpl.php
module/destoon/admin/template/banword.tpl.php
module/destoon/admin/template/keylink.tpl.php
module/destoon/admin/template/keyword.tpl.php
module/destoon/admin/template/panel.tpl.php
module/destoon/admin/template/question.tpl.php
module/destoon/admin/template.inc.php
module/down/admin/index.inc.php
module/down/down.class.php
module/down/show.inc.php
module/exhibit/admin/index.inc.php
module/exhibit/exhibit.class.php
module/exhibit/show.inc.php
module/extend/ad.class.php
module/extend/admin/ad.inc.php
module/extend/admin/announce.inc.php
module/extend/admin/form.inc.php
module/extend/admin/gift.inc.php
module/extend/admin/guestbook.inc.php
module/extend/admin/index.inc.php
module/extend/admin/link.inc.php
module/extend/admin/poll.inc.php
module/extend/admin/spider.inc.php
module/extend/admin/template/comment_ban.tpl.php
module/extend/admin/template/index.tpl.php
module/extend/admin/template/spread_price.tpl.php
module/extend/admin/vote.inc.php
module/extend/admin/webpage.inc.php
module/extend/announce.class.php
module/extend/comment.class.php
module/extend/form.class.php
module/extend/gift.class.php
module/extend/guestbook.class.php
module/extend/link.class.php
module/extend/poll.class.php
module/extend/spider.class.php
module/extend/spread.class.php
module/extend/vote.class.php
module/extend/webpage.class.php
module/group/admin/index.inc.php
module/group/group.class.php
module/group/show.inc.php
module/info/admin/index.inc.php
module/info/info.class.php
module/info/show.inc.php
module/job/admin/index.inc.php
module/job/job.class.php
module/job/show.inc.php
module/know/admin/index.inc.php
module/know/answer.class.php
module/know/expert.class.php
module/know/know.class.php
module/know/show.inc.php
module/mall/admin/index.inc.php
module/mall/admin/order.inc.php
module/mall/mall.class.php
module/member/ad.inc.php
module/member/address.class.php
module/member/admin/ask.inc.php
module/member/admin/index.inc.php
module/member/admin/news.inc.php
module/member/admin/template/group_credit.tpl.php
module/member/admin/template/group_edit.tpl.php
module/member/admin/template/member.tpl.php
module/member/admin/template/validate_view.tpl.php
module/member/admin/template/weixin_auto.tpl.php
module/member/admin/validate.inc.php
module/member/admin/weixin.inc.php
module/member/agent.class.php
module/member/alert.class.php
module/member/ask.inc.php
module/member/child.class.php
module/member/express.class.php
module/member/favorite.class.php
module/member/friend.class.php
module/member/home.inc.php
module/member/honor.class.php
module/member/link.class.php
module/member/news.class.php
module/member/order.inc.php
module/member/page.class.php
module/member/partner.class.php
module/member/promo.class.php
module/member/stock.class.php
module/member/style.class.php
module/member/trade.inc.php
module/moment/admin/index.inc.php
module/moment/admin/topic.inc.php
module/moment/moment.class.php
module/moment/show.inc.php
module/moment/topic.inc.php
module/photo/admin/index.inc.php
module/photo/photo.class.php
module/photo/show.inc.php
module/quote/admin/index.inc.php
module/quote/admin/product.inc.php
module/quote/price.class.php
module/quote/quote.class.php
module/quote/show.inc.php
module/resume/admin/index.inc.php
module/resume/print.inc.php
module/resume/resume.class.php
module/resume/show.inc.php
module/sell/admin/index.inc.php
module/sell/sell.class.php
module/sell/show.inc.php
module/special/admin/index.inc.php
module/special/item.class.php
module/special/show.inc.php
module/special/special.class.php
module/video/admin/index.inc.php
module/video/show.inc.php
module/video/video.class.php
template/default/member/credit.htm
template/default/tag/list-moment.htm
template/mobile/member/credit.htm
admin.php
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋