2023-05-25 774

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230525更新

[修復]會(huì )員注冊頁(yè)面重復密碼填寫(xiě)錯誤無(wú)法提交
[修復]后臺刪除訂單提示SQL錯誤
[修復]后臺添加商圈無(wú)法上傳圖片
[修復]舊版支付寶接口無(wú)法發(fā)起支付
[修復]公司介紹包含過(guò)濾詞時(shí)變成數組
[修復]商圈回復沒(méi)有展示會(huì )員組信息
[修復]手機版不顯示自定義字段填寫(xiě)說(shuō)明
[修復]手機版發(fā)布信息沒(méi)有顯示規則說(shuō)明
[修復]手機版發(fā)布信息沒(méi)有同步到動(dòng)態(tài)選項
[新增]詞語(yǔ)過(guò)濾分類(lèi)
[新增]分類(lèi)屬性增加字段填寫(xiě)說(shuō)明
[新增]表單選項增加字段填寫(xiě)說(shuō)明
[新增]后臺數據維護對損壞的表自動(dòng)修復
[新增]公司新聞發(fā)布可以同步到動(dòng)態(tài)
[新增]自定義分類(lèi)批量添加
[優(yōu)化]對前臺標題內容等字數限制范圍放寬
[優(yōu)化]商品管理列表價(jià)格模式顯示標簽

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
api/ajax/member.inc.php
api/ajax/property.inc.php
api/oauth/moment/post.php
api/oauth/sina/post.php
api/pay/alipay/md5/notify.class.php
api/pay/alipay/md5/service.class.php
file/setting/dict_admin.php
file/setting/dict_banword.php
file/setting/dict_category_option.php
file/setting/dict_form_question.php
file/setting/table.php
include/admin.func.php
include/fields.func.php
include/global.func.php
include/post.func.php
include/type.class.php
lang/zh-cn/lang.js
lang/zh-cn/lang.mobile.js
mobile/script/weibo.js
module/club/admin/template/group_edit.tpl.php
module/club/reply.class.php
module/destoon/admin/admin.class.php
module/destoon/admin/banword.inc.php
module/destoon/admin/city.inc.php
module/destoon/admin/data.inc.php
module/destoon/admin/database.inc.php
module/destoon/admin/doctor.inc.php
module/destoon/admin/keylink.inc.php
module/destoon/admin/keyword.inc.php
module/destoon/admin/property.inc.php
module/destoon/admin/question.inc.php
module/destoon/admin/template/banword.tpl.php
module/destoon/admin/template/fields.tpl.php
module/destoon/admin/template/fields_edit.tpl.php
module/destoon/admin/template/property_edit.tpl.php
module/destoon/admin/template/side.tpl.php
module/destoon/admin/template/type.tpl.php
module/extend/admin/template/form_question.tpl.php
module/extend/admin/template/form_question_edit.tpl.php
module/extend/comment.class.php
module/extend/form.inc.php
module/extend/poll.class.php
module/extend/spread.class.php
module/group/admin/template/index.tpl.php
module/group/admin/template/order.tpl.php
module/info/admin/template/edit.tpl.php
module/mall/admin/index.inc.php
module/mall/admin/order.inc.php
module/mall/admin/template/index.tpl.php
module/mall/admin/template/order.tpl.php
module/mall/my.inc.php
module/member/common.inc.php
module/member/news.inc.php
module/moment/admin/topic.inc.php
module/quote/admin/product.inc.php
module/quote/price.class.php
static/skin/default/extend.css
template/default/brand/message.htm
template/default/buy/price.htm
template/default/extend/form.htm
template/default/extend/guestbook.htm
template/default/homepage/contact.htm
template/default/info/message.htm
template/default/member/ask.htm
template/default/member/message.htm
template/default/member/my_article.htm
template/default/member/my_brand.htm
template/default/member/my_buy.htm
template/default/member/my_club.htm
template/default/member/my_club_manage.htm
template/default/member/my_club_reply.htm
template/default/member/my_exhibit.htm
template/default/member/my_info.htm
template/default/member/my_job.htm
template/default/member/my_know.htm
template/default/member/my_mall.htm
template/default/member/my_photo.htm
template/default/member/my_quote.htm
template/default/member/my_resume.htm
template/default/member/my_sell.htm
template/default/member/my_video.htm
template/default/member/news.htm
template/default/member/page.htm
template/default/member/register.htm
template/default/member/type.htm
template/default/sell/inquiry.htm
template/mobile/brand/message.htm
template/mobile/buy/price.htm
template/mobile/extend/form.htm
template/mobile/extend/guestbook.htm
template/mobile/homepage/contact.htm
template/mobile/info/message.htm
template/mobile/member/ask.htm
template/mobile/member/deal.htm
template/mobile/member/message.htm
template/mobile/member/my_article.htm
template/mobile/member/my_brand.htm
template/mobile/member/my_buy.htm
template/mobile/member/my_club.htm
template/mobile/member/my_club_group.htm
template/mobile/member/my_club_reply.htm
template/mobile/member/my_down.htm
template/mobile/member/my_exhibit.htm
template/mobile/member/my_group.htm
template/mobile/member/my_info.htm
template/mobile/member/my_job.htm
template/mobile/member/my_know.htm
template/mobile/member/my_mall.htm
template/mobile/member/my_photo.htm
template/mobile/member/my_quote.htm
template/mobile/member/my_resume.htm
template/mobile/member/my_sell.htm
template/mobile/member/my_video.htm
template/mobile/member/news.htm
template/mobile/member/page.htm
template/mobile/member/register.htm
template/mobile/member/type.htm
template/mobile/sell/inquiry.htm
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋