2023-05-10 893

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230510更新

[修復]網(wǎng)站設置顏色設置在部分PHP環(huán)境無(wú)法保存
[修復]網(wǎng)站設置緩存測試不能測試選中緩存
[修復]部分手機選擇時(shí)間不能精確到秒導致長(cháng)度判斷錯誤
[修復]手機版公司首頁(yè)不顯示推薦商品或產(chǎn)品
[修復]手機版設置頭部顏色在微信、QQ等APP中未生效
[修復]手機版設置頭部顏色后部分圖標地址錯誤
[修復]后臺信息列表點(diǎn)日期搜索參數錯誤
[修復]微信登錄參數錯誤
[優(yōu)化]后臺審核資料在低分辨率顯示器顯示效果
[移除]Google書(shū)簽(服務(wù)已停用)

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
include/post.func.php
module/article/admin/template/index.tpl.php
module/brand/admin/template/index.tpl.php
module/buy/admin/template/index.tpl.php
module/club/admin/template/index.tpl.php
module/destoon/admin/setting.inc.php
module/destoon/admin/template/setting.tpl.php
module/down/admin/template/index.tpl.php
module/exhibit/admin/template/index.tpl.php
module/group/admin/template/index.tpl.php
module/info/admin/template/index.tpl.php
module/job/admin/template/index.tpl.php
module/know/admin/template/index.tpl.php
module/mall/admin/template/index.tpl.php
module/member/admin/template/member.tpl.php
module/member/admin/template/member_contact.tpl.php
module/member/admin/template/member_misc.tpl.php
module/member/admin/template/validate.tpl.php
module/member/admin/template/validate_close.tpl.php
module/member/admin/template/validate_home.tpl.php
module/member/admin/template/validate_member.tpl.php
module/member/admin/template/validate_show.tpl.php
module/member/admin/template/validate_view.tpl.php
module/photo/admin/template/index.tpl.php
module/quote/admin/template/index.tpl.php
module/resume/admin/template/index.tpl.php
module/sell/admin/template/index.tpl.php
module/special/admin/template/index.tpl.php
module/video/admin/template/index.tpl.php
static/skin/default/member.css
static/skin/default/reg-step.png
template/default/chip/reset-home.htm
template/default/chip/reset-mobile.htm
template/default/extend/share.htm
template/default/homepage/main_elite.htm
template/default/homepage/sell.htm
template/default/member/login.htm
template/mobile/chip/paylist.htm
template/mobile/extend/form.htm
template/mobile/extend/share.htm
template/mobile/homepage/index.htm
template/mobile/member/my_exhibit.htm
template/mobile/member/my_mall.htm
template/mobile/member/promo.htm
template/mobile/mobile/more.htm
template/mobile/mobile/my.htm
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋