2023-04-23 555

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230423更新

[修復]商鋪首頁(yè)主欄信息不顯示
[修復]商鋪側欄友情鏈接地址錯誤
[修復]手機版瀏覽歷史分頁(yè)錯誤
[修復]商品搜索結果頁(yè)面錯亂
[修復]會(huì )員首次設置商鋪菜單后臺審核選項為空
[修復]會(huì )員中心商鋪設置對無(wú)權限用戶(hù)未隱藏
[修復]會(huì )員中心模板設置對無(wú)權限用戶(hù)未隱藏
[修復]自定義字段checkbox計數錯誤
[修復]手機版日期選擇為灰色
[修復]手機版微信支付不能彈出
[修復]舊版支付寶支付接口部分語(yǔ)法錯誤
[修復]定時(shí)更新會(huì )員新消息數量樣式錯誤
[修復]帶有特殊符號重命名后臺文件導致跳轉到首頁(yè)

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
include/fields.func.php
include/global.func.php
module/destoon/admin/template/setting.tpl.php
module/extend/ad.htm.php
module/member/admin/template/validate_view.tpl.php
module/member/admin/validate.inc.php
module/member/history.inc.php
static/skin/default/extend.css
static/skin/default/style.css
static/skin/mobile/style.css
template/default/chip/ad.htm
template/default/chip/push.htm
template/default/chip/spread.htm
template/default/extend/spread.htm
template/default/homepage/main_brand.htm
template/default/homepage/main_elite.htm
template/default/homepage/main_goods.htm
template/default/homepage/main_info.htm
template/default/homepage/main_mall.htm
template/default/homepage/main_photo.htm
template/default/homepage/main_sell.htm
template/default/homepage/main_video.htm
template/default/homepage/side_link.htm
template/default/mall/search.htm
template/default/member/footer.htm
template/default/member/header.htm
template/default/quote/show.htm
template/mobile/chip/ad.htm
template/mobile/member/biz.htm
template/mobile/member/charge.htm
template/mobile/member/record.htm
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋