2023-04-20 631

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230420更新

[修復]公司首頁(yè)生成靜態(tài)提示SQL錯誤
[修復]管理員添加和刪除報錯
[修復]后臺單頁(yè)分組報錯
[修復]招聘發(fā)布頁(yè)面部分選項不合理
[修復]模塊首頁(yè)關(guān)閉靜態(tài)未自動(dòng)刪除靜態(tài)文件
[優(yōu)化]個(gè)人會(huì )員公司主頁(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)改為個(gè)性簽名
[優(yōu)化]公司主頁(yè)圖庫展示方式
[優(yōu)化]個(gè)人資料和商鋪設置審核流程
[優(yōu)化]404等信息頁(yè)面界面
[新增]搜索詞禁用支持模糊匹配
[新增]轉碼隊列手動(dòng)加入
[新增]上傳文件預覽對圖片的大圖展示
[新增]公司官網(wǎng)跳轉提示
[新增]商鋪友情鏈接跳轉提示
[新增]品牌官網(wǎng)跳轉提示

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
api/passport.inc.php
api/pay/weixin/send.inc.php
include/db_mysql.class.php
include/global.func.php
include/mail.func.php
include/module.func.php
include/post.func.php
include/safe.func.php
mobile/api/weixin.php
module/article/admin/html.inc.php
module/article/admin/template/edit.tpl.php
module/article/article.class.php
module/article/index.htm.php
module/brand/admin/html.inc.php
module/brand/admin/index.inc.php
module/brand/index.htm.php
module/buy/admin/html.inc.php
module/buy/index.htm.php
module/club/admin/html.inc.php
module/club/index.htm.php
module/company/admin/html.inc.php
module/company/index.htm.php
module/company/list.htm.php
module/company/list.inc.php
module/company/photo.inc.php
module/company/search.inc.php
module/destoon/admin/admin.inc.php
module/destoon/admin/data.inc.php
module/destoon/admin/database.inc.php
module/destoon/admin/patch.inc.php
module/destoon/admin/template/fields_edit.tpl.php
module/destoon/admin/template/keyword.tpl.php
module/destoon/admin/template/notice_chip.tpl.php
module/destoon/admin/template/setting.tpl.php
module/destoon/admin/template/side.tpl.php
module/destoon/admin/template/upload_convert.tpl.php
module/destoon/admin/template/upload_part.tpl.php
module/destoon/admin/template/upload_preview.tpl.php
module/destoon/admin/unzip.class.php
module/destoon/admin/update.inc.php
module/destoon/admin/upload.inc.php
module/destoon/index.htm.php
module/down/admin/html.inc.php
module/down/index.htm.php
module/exhibit/admin/html.inc.php
module/exhibit/index.htm.php
module/extend/admin/webpage.inc.php
module/extend/announce.class.php
module/extend/view.inc.php
module/extend/vote.class.php
module/group/admin/html.inc.php
module/group/index.htm.php
module/info/admin/html.inc.php
module/info/index.htm.php
module/job/admin/html.inc.php
module/job/admin/template/edit.tpl.php
module/job/index.htm.php
module/job/my.inc.php
module/know/admin/html.inc.php
module/know/index.htm.php
module/mall/admin/html.inc.php
module/mall/index.htm.php
module/member/admin/html.inc.php
module/member/admin/template/validate_show.tpl.php
module/member/admin/template/validate_view.tpl.php
module/member/admin/validate.inc.php
module/member/edit.inc.php
module/member/home.inc.php
module/moment/admin/html.inc.php
module/moment/index.htm.php
module/photo/admin/html.inc.php
module/photo/admin/template/edit.tpl.php
module/photo/index.htm.php
module/quote/admin/html.inc.php
module/quote/index.htm.php
module/resume/admin/html.inc.php
module/resume/admin/template/edit.tpl.php
module/resume/index.htm.php
module/sell/admin/html.inc.php
module/sell/index.htm.php
module/special/admin/html.inc.php
module/special/index.htm.php
module/video/admin/html.inc.php
module/video/index.htm.php
static/image/msg-403.png
static/image/msg-404.png
static/image/msg-search.png
static/script/jquery.slide.js
static/script/panel.js
static/skin/default/photo.css
template/default/brand/show.htm
template/default/chip/empty.htm
template/default/extend/view.htm
template/default/homepage/brand.htm
template/default/homepage/contact.htm
template/default/homepage/header.htm
template/default/homepage/link.htm
template/default/homepage/photo.htm
template/default/homepage/side_link.htm
template/default/member/edit.htm
template/default/member/index.htm
template/default/member/my_job.htm
template/default/member/my_photo.htm
template/default/message/403.htm
template/default/message/404.htm
template/default/message/com-notfound.htm
template/default/message/com-opening.htm
template/default/message/guest.htm
template/default/message/list-notfound.htm
template/default/message/mysql.htm
template/default/message/search.htm
template/default/message/show-notfound.htm
template/default/photo/show.htm
template/default/photo/view.htm
template/mobile/brand/show.htm
template/mobile/extend/view.htm
template/mobile/homepage/brand.htm
template/mobile/homepage/contact.htm
template/mobile/homepage/index.htm
template/mobile/homepage/link.htm
template/mobile/member/edit.htm
template/mobile/member/my_job.htm
template/mobile/message/403.htm
template/mobile/message/404.htm
template/mobile/message/com-notfound.htm
template/mobile/message/com-opening.htm
template/mobile/message/guest.htm
template/mobile/message/list-notfound.htm
template/mobile/message/mysql.htm
template/mobile/message/search.htm
template/mobile/message/show-notfound.htm
upload.php
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋